โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง


หมู่ที่ 1 บ้านบ้านสองพี่น้อง ตำบลมะมุ
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110

322569434_1448114402263439_5716288624686187964_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง

1085460010-20130918-143620

นางสาว วรุณยุพา ชูจันทร์
ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม หมู่ที่๑ ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัด ระนอง ตั้งขึ้นโดยประชาชนร่วมกับทางราชการ รับเงินบริจาคและเงินงบประมาณของ ทางราชการ สร้างโรงเรียนขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ของตำบลมะมุ ได้ศึกษาเล่าเรียนอย่าง ทั่วถึง การก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ อาคารเรียนแบบกรมอาชีวะศึกษา จำนวน ๑ หลัง ๒ ห้องเรียน เปิดเรียนเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เปิดเรียนครั้งแรกมี นักเรียนจำนวน ๗๕ คน โดยมีนายคง คง แทน เป็นครูใหญ่ เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง โดยตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๘๔ ตารางวา เป็นที่ ว่าง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ๑ – 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้

๑. อาคารเรียน ๓ หลัง
๒. โรงฝึกงาน ๑ หลัง (โรงอาหาร)
๓. ศาลาประชาคม ๑ หลัง
๔. ถังน้ำรับน้ำฝน ๓ ชุด
๕. ห้องส้วม ๖ห้อง
๖. สนามกีฬาอเนกประสงค์ ๑ สนาม

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน บริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล ครูมีมาตรฐานวิชาชีพ ผู้เรียนมีความรู้ เคียงคู่คุณธรรม น้อม นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพแวดล้อมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชน”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมพัฒนาผูเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาระบบบริหารงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมความเข้มแข็ง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มี คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม นำความรู้ ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ
6. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคี เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา